Klagevejledning og klagemyndigheder

Her kan du finde nærmere information om, hvordan du klager over en konkret tvist med os eller hvis du har klager over generelle forhold i henhold til varmeforsyningsloven.

Der findes følgende klageinstanser på energiområdet:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5000
www.energianke.dk
post@energianke.dk

Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse m.v.

Klagen skal typisk angå et økonomisk krav mod energiselskabet, fx et krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.

Der kan ikke klages over ankenævnets afgørelser til erhvervs- og vækstministeren eller andre administrative myndigheder, herunder Folketingets Ombudsmand.

 

Energitilsynet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5400
www.energitilsynet.dk
post@energitilsynet.dk

Energitilsynet behandler klager over generelle forhold efter varmeforsyningsloven og regler udstedt i medfør af loven, f.eks. klager over priser og takster, vilkår mv.

Når Energitilsynet har truffet en afgørelse, kan du inden fire uger anke afgørelsen ved at sende en klage Energiklagenævnet. 

 

Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf.: 3395 5785
www.ekn.dk
ekn@ekn.dk

Besøgsadresse:
Energiklagenævnet
Linnésgade 18, 3. sal
1360 København K

Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager, dvs. typisk klager over Energitilsynets afgørelser samt kommunalbestyrelsernes beslutning om at pålægge tilslutningspligt.

 

EU-Kommisionens online klageportal
http://ec.europa.eu/odr

EU-kommisionens online-klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives på http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive fjernvarmeselskabets e-mail adresse, som er rfv@rfv.dk

 

Datatilsynet
Ringkøbing Fjernvarmeværk behandler kunders, leverandørers og ansattes m.v. personoplysninger i henhold til reglerne i Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen.

Ringkøbing Fjernvarmeværks privatlivspolitik kan hentes på vores hjemmeside www.rfv.dk, og der kan stilles spørgsmål til vores behandling af personoplysninger m.m. på rfv@rfv.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.